Mgr Paweł SĘKOWSKI, Przemiany społeczności polskiej we Francji w latach czterdziestych XX wieku...

W dniu 6 listopada (środa) 2013 roku, o godzinie 17.30, w Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13, sala nr 2, odbędzie się VI Seminarium Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ, podczas którego wyniki swoich badań przedstawi

mgr Paweł SĘKOWSKI

(doktorant w Instytucie Historii UJ oraz w Université Paris IV, przygotowuje rozprawę pt. Les Polonais en France dans l'immédiat  près-guerre (1944–1949) pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Rojka oraz prof. Oliviera Forcade)

w referacie pt.

Przemiany społeczności polskiej we Francji w latach czterdziestych XX wieku: dominacja polskich konfliktów politycznych czy oddziaływania procesu integracji imigrantów w kraju osiedlenia?

 

 

Przedmiotem referatu będzie przedstawienie dylematów, przed którymi stała społeczność imigrantów polskich we Francji w latach czterdziestych XX wieku oraz analiza procesów społeczno-kulturowych, którym ta społeczność podlegała. Wybór tej właśnie dekady jako punktu wyjścia do refleksji nie jest przypadkowy, jako że w tym okresie miały miejsce szczególnie doniosłe wydarzenia z punktu widzenia badanej problematyki: najpierw druga wojna światowa, lata okupacji i działalności części imigrantów polskich w ruchu oporu na terenie Francji, a następnie powojenna akcja reemigracji przedwojennych emigrantów, organizowana przez władze Polski Ludowej. Ostatni okres wojny oraz pierwsze powojenne lata były również czasem kształtowania się coraz ostrzejszych podziałów politycznych pomiędzy zwolennikami orientacji prokomunistycznej (następnie stronnikami komitetu lubelskiego, a potem rządu warszawskiego) a zwolennikami rządu polskiego w Londynie.

Celem referenta nie będzie szczegółowy opis wyżej wymienionych zdarzeń, ale raczej zwrócenie uwagi na kilka wybranych aspektów tych zagadnień, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o charakter przemian społeczności polskiej we Francji. Oto niektóre problemy, które łączą się z tym pytaniem:

- Jaki był wpływ doświadczeń z okresu wojennego na przeobrażenia świadomości imigrantów polskich we Francji? Czy doświadczenia te wpłynęły na wzajemne zbliżenie Polaków i Francuzów, czy raczej przeciwnie, oddaliły ich od siebie? W jaki sposób fakt aktywnego udziału Polaków w jednej z dwóch głównych orientacji polskiego ruchu oporu na terenie Francji: w ramach orientacji komunistycznej, bądź też w strukturach organizacji wiernych Rządowi RP na Uchodźstwie, wpływał na proces integracji imigrantów polskich w kraju osiedlenia, dzięki „braterstwu broni"?

- Jaki był wpływ czynników politycznych i wewnątrz polskich ostrych konfliktów politycznych w pierwszych latach powojennych na proces integracji imigrantów polskich we Francji? Czy wybór orientacji „prowarszawskiej" lub „prolondyńskiej" wpływał na spowolnienie procesu integracji w kraju osiedlenia i wzrost poczucia polskiej świadomości narodowej? Jaki był rzeczywisty poziom zainteresowania społeczności polskiej we Francji polskimi sporami politycznymi tego okresu?

- Jakie znaczenie dla rozpatrywanej kwestii miała akcja reemigracji do Polski, której apogeum przypadło na lata 1946–1948? Jakie motywy kierowały Polakami, którzy decydowali się na powrót do ojczyzny? Co decydowało o pozostaniu we Francji?

- Wreszcie, co na ten temat ma nam do powiedzenia socjologia imigracji? Jak przebiegała integracji imigrantów i ich dzieci (tzw. drugie pokolenie imigrantów)? Jaki wpływ na ten proces miała bujna działalność stowarzyszeń polskich we Francji? Jaki był wpływ problemów politycznych i międzynarodowych?

Na te pytania, a poprzez nie – na podstawowe pytanie zawarte w temacie wystąpienia, referent odpowie zestawiając punkt widzenia dominujący w historiografii politycznej ze spojrzeniem charakterystycznym dla historyków imigracji oraz socjologii imigracji/emigracji. Ciekawe może być również porównanie punktów widzenia polskich i francuskich badaczy. Warto zwrócić uwagę na fakt różnicy perspektyw badawczych – emigranci polscy we Francji jako egzemplifikacja Polonii zagranicznej, z drugiej strony imigranci polscy we Francji jako egzemplifikacja ogółu imigrantów w tym kraju. Ciekawe może być również zwrócenie uwagi na nie rzadką obecność ocen o charakterze niemalże moralnym w badaniach nad integracją emigrantów / imigrantów w kraju osiedlenia.

 

PLAKAT VI SEMINARIUM

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Data opublikowania: 23.10.2013
Osoba publikująca: Jakub Rogulski